כתבות

" ביהמ""ש העליון קיבל את ערעורו של חקלאי, מגדל פרחים, והגדיל את הפיצוי המגיע לו מאת מקורות ומהמדינה בגין נזקים שנגרמו לו עקב טיפול איטי וכושל באספקת מים שפירים לפרחים.
" ביהמ""ש המחוזי בירושלים קיבל בקשה של תושבי נתיב הגדודו להוציא צו המונע את הפקעת חלק מקרקעותיהם עם הפסקת חברותם באגודה. ביהמ""ש ציין כי לצורך צו הביניים יז בטענתם לפיה אין בפקיעת חברותם באגודה, גם אם זו תאושר על ידי בית המשפט, כדי לפגוע מיניה וביה בזכויותיהם במשק משום ביסוס זכות לכאורה בעניין זה (עד שיתברר הדבר בהליך העיקרי)
ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה תביעה של חבצלת השרון לקיום חוזה להשבת קרקע שנחתם לפני כ- 10 שנים עם המינהל. חוזה ההשבה קבע כי הפיצוי ייקבע ע"פ ערך הקרקע לאחר שינוי ייעודה בהתאם לייעודה החדש ובהתאם לחלטה 696 שהיתה תקפה באותה עת. עוד קבע החוזה "תנאי מוקדם" לפיו אם לא תאושר תב"ע כדין בתוך 8 שנים מיום חתימת החוזה, יהא ויתורו של היישוב על הקרקע בטל. למצער, התב"ע לא אושרה במסגרת הזמן האמור והמינהל לא קיים את חיוביו לפי החוזה. ביהמ"ש דחה את המרצת הפתיחה של המושב בקובעו כי לפי החוזה לא היה למינהל כל חובה לבצעו וכי היישוב לא הוכיח כי המינהל התרשל ו/או לא שקד שקידה ראויה בביצוע החוזה ובמאמציו להביא לאישור התב"ע. מעבר לאמור דחה ביהמ"ש את טענת המושב לפיה מכיוון שהחוזה האמור אינו כפוף להחלטות המינהל ואין בשינוי בהם כדי לשנות מהזכויות שניתנות בהם. ביהמ"ש ציין כי המושב אינו עומד בהוראות המעבר (לפי החלטה 972) וגם מטעם זה דחה את תביעתם. הפ 3298/04 חבצלת השרון - אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ ו-57 אחרים נ' מינהל מקרקעי ישראל , פס"ד מיום 21/12/06
" הערר היה על עצם חיוב העוררת בתשלום היטל הפקה ולחלופין על סכום החיוב והמדדים לחישובו. הסעד שבוקש  היה ביטול החיוב בהיטל או הקטנת סכום החיוב.
" ביהמ""ש העליון קבע בעניין המצוי במקרקעין בתחום של שתי תוכניות כי השילוב בין עיקרון סעיף 145(ב) לחוק לבין הוראות סעיף 97 לחוק מוביל לכלל הבא: מוסד תכנון לא ייתן היתר אלא אם הוא תואם הן את התכנית המאושרת והן את התכנית המופקדת (שכן ההפקדה צופה פני האישור).
" ביהמ""ש המחוזי בירושלים דחה עתירה כנגד החלטה לאפשר למחזיקים בקרקע שאינם בעלים, להגיש תכנית שינוי מתאר מקומית וקבע, כי הדבר עולה עם תכליתו התכנונית של חוק התכנון והבניה.
" ביהמ""ש השלום בחיפה דחה את בקשתה של הועדה המחוזית חיפה למתן צו הפסקה שיפוטי וצו זמני למניעת פעולות במעמד צד אחד לסגירת מבנה המיועד למכירת תוצרת חקלאית בקיבוץ יגור. על פי היתר הבנייה הותר לקיבוץ, ""לבנות מרכז למכירת תוצרת חקלאית"".. הצדדים נחלקו בפרשנות המילים ""שיווק תוצרת חקלאית"". ביהמ""ש ציין כי הפרשנות של מונח זה אינו חד משמעי ואם המדינה סבורה שהקיבוץ חרג מהאישור כאמור, על המדינה להגיש כתב אישום לביהמ""ש עם פירוט טענותיהם באשר למהו ""שיווק תוצרת חקלאית"" ומהם חריגות הנתבע. בשולי הדברים מעיר השופט שאם העילה לצות הסגירה היתה מניעת תחרות מסוחרי חיפה, הוא היה דוחה אותה על הסף!!
" התקבלה חלקית תביעה לקבוע כי העברת מכסה לגידול ביצים בטלה; נקבע כי משמעות העברת המכסה ממשק אחד לאחר הנה גדיעת מקור תוצרת המשק והעברתה לאחר, והשלכותיה הנן איון יכולת בעל הנחלה להפיק תוצרת מהמשק שבנחלה; פעולה כזו נוגדת את ההסכם שבין התובע להוריו לפיו יהפוך ל""בן הממשיך"", כאשר מתוקף היותו ""בן ממשיך"", חלה עליו החובה להפעיל את לול התרנגולות; מכאן כי העברת מכסת הביצים בטלה, והתובע זכאי לשוב לעבודתו בלול.
" פסק-דין בו נדחתה התביעה של מינהל מקרקעי ישראל לסילוק יד עקב רשות בלתי הדירה, אשר אף בכפוף לפיצויים לא ניתן צו לסילוק יד

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237