החלטות מרכזיות שהתקבלו השבוע בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר משה כחלון

החלטות מרכזיות  שהתקבלו השבוע בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר משה כחלון

בשורה לתושבי ישובים גדולים בתחום מועצות אזוריות : במכרזי מחיר למשתכן ניתן יהיה להקצות את כל יחידות הדיור המיועדות לבני מקום, בהתאם להחלטות המועצה, לבני הישוב בו מוקם הפרויקט

היות ומועצות אזוריות מתפרסות על פני שטחים גאוגרפיים נרחבים, כאשר לא בהכרח יש איפיון דומה בין הישובים השונים באותה מועצה, החליטה המועצה שבישובים גדולים בתחום מועצה אזורית (סמי עירוניים) בהם משווקים פרויקטים של מחיר למשתכן , בהם הרשות המקומית הינה מועצה אזורית, ניתן יהיה להקצות עד 100% מיחידות הדיור המיועדות לבני מקום על פי החלטות המועצה, לבני הישוב בו מוקם הפרויקט . במקרים בהם נותרת יתרת מגרשים מתוך מכסת המגרשים לבני המקום, מגרשים אלו יוקצו לזכאים בציבור הרחב.

המועצה אישרה השכרה של שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה במושבים

המועצה אישרה בישיבתה לאמץ את המלצות הצוות שבחן את סוגיית השכרת הפעילות הלא חקלאית בחלקת המגורים במושב (פל"ח ) סוגיה זו נבחנה בעקבות עתירתה של המועצה האזורית מטה יהודה (בג"ץ 5402/13) בנוגע לאפשרות ההשכרה של פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים במושב בהתחשב, בין היתר, באוכלוסייה המזדקנת בישובים. בהחלטת בית המשפט הגבוה לצדק נקבע כי יש מקום לקיים דיון בנושא זה על רקע אותם נתונים עובדתיים ושיקולים המוזכרים בפסק הדין בבג"ץ 1207/04 פורם הערים העצמאיות נ' מועצת מקרקעי ישראל, במסגרתו נפסלה אפשרות ההשכרה של הפעילות הלא חקלאית בנחלה.

בהתאם להמלצת הצוות שאושרו, ההשכרה תוגבל לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי אשר אינם תחרותיים לעיר ומיקומם הטבעי והמתבקש הוא ביישובים החקלאיים כגון: פנסיון לכלבים, יקב, מסגריה קטנה לכלים חקלאיים ועוד.

ההשכרה תותר רק במבנים שהוקמו או יוקמו בהתאם לכללים הקיימים בעניין פעילות לא חקלאית בנחלה, לרבות הגבלת של שטח ל-500 מ"ר ותשלום דמי חכירה מהוונים מלאים עבור השימוש המבוקש

פרסום מכרזים

על מנת ליעל, לפשט, ולמנוע פסילת הצעות, בגין פגם בערבות קיום הצעה, אישרה המועצה כי סכום הערבות יקבע מראש בתנאי המכרז ולא יהיה תלוי בגובה הצעתו של המציע. סכום הערבות יחושב כלהלן: 10% מערך הקרקע (ללא הוצאות פיתוח וללא הנחות אזורי עדיפות) או 10% מהוצאות הפיתוח, הגבוה מבניהם.

במצב דברים זה ערבות ההצעה תהיה אחידה ושוויונית, וכלל המציעים ידרשו להמציא ערבות עם אותו הסכום, ללא קשר להצעתם.

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה: מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237