הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב- עדכון / בועז מקלר רו"ח, אורי ריטוב מנהל מערך תכנון ומקרקעין

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 אושרה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.

התיקון להצעה נחתם ע"י שר האוצר ב 7 לינואר 2021.

ראו חוזרינו 105/2020 "הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב"

נציין כי ההתייחסויות הבאות לא קיבלו ביטוי בהחלטת התיקון:

א) לא נקבע מנגנון של  הפחתת היטל השבחה ששולמו מסכום דמי השימוש השנתיים. למרות האמור לא נקבע כי יועבר חלף היטל השבחה כמשמעותו בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

משמעות: הטלת היטל השבחה בנוסף לדמי שימוש בשיעור 5% הינה תשלום הגבוה בעשרות אחוזים מעבר לשווי השימוש השנתי הנכס.

ב)  גביית תשלומי דמי שימוש בגין תקופת עבר יחד עם תשלום דמי חכירה מהוונים עבור השימוש העתידי בנכס משמעותם - תשלום מעבר לשווי הנכס.

לא ניתנה אפשרות כעבר, לפיה בהסדרת שימושים ישולמו דמי חכירה מהוונים ממועד השימוש בנכס ללא תשלום נוסף ומכביד של דמי שימוש.

ג) לא התקבלו בקשות התנועות ההתיישבותיות כדלהלן:

  1. להוריד את מגבלת הגיל הקבועה בסעיף 8.9.4 (ב).
  2. לקבוע כי על שיעור התשלום הקבוע בפרק משנה 8.9, תחול הטבת אזורי עדיפות לאומית, עבור כל השימושים שניתן להסדירם בהתאם לפרק המשנה בדומה להחלת ההטבה על שימוש למבני קיט כפרי.

    יצוין כי מרבית הישובים החקלאיים נמצאים באזורי עדיפות בגליל ובנגב שם ניתנות הטבות רבות היקף לטובת הקטנת חיכוך החוכרים עם רמ"י כגון הקניית בעלות על שטח למגורים של עד 3 דונמים ללא כל תמורה.
  1. להחיל את הוראות הסעיף גם על המגזר הקיבוצי, כפי שסוכם עם נציגי משרד המשפטים והאגף החקלאי של רמ"י.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237