על 'שעות נוספות' / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

עניין העסקה/עבודה בשעות נוספות ודרך רישומם הינה סוגיה שמעוררת לעיתים קרובות מחלוקות בין עובדים למעסיקים.

בעובד רגיל נדרש רישום שעות העבודה מידי יום בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה[1] שזה לשונו:
"(1)         לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום  בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;
(2)       לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך
".

הרישום כאמור נרשם בתלוש השכר ובהתאם משולם השכר. במקום בו בוצעה עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות – 42 שעות בשבוע- ישולם גמול בשיעור 125% ל-2 שעות העבודה הנוספות הראשונות ומעבר לכך על כל שעה נוספת גמול בשיעור 150%. מובהר כי במתכונת התקשרות כמו זו אין קיזוזים בין הימים וככל שעובד ביצע עבודה בשעה נוספת ביום מסויים בשבוע ומנגד החסיר ביום אחר בשבוע שעת עבודה, העובד יקבל עבור השעה הנוספת שכר בתעריף 125% ויגרע ממנו תשלום בשיעור 100% בגין השעה שהחסיר. במתכונת זו אין זכאות לזכויות סוציאליות, (פנסייה ופיצויי פיטורים) בגין השעות הנוספות.

עד כאן פשוט ונהיר אלא ש... יש מקרים בהם מסוכם שכר בגין שעות נוספות גלובליות, היינו, אין התחשבנות יומית מדוייקת ומוסכם מראש תשלום בגין 'חבילת' שעות נוספות. יודגש: התקשרות שכזו אינה פוטרת מניהול פנקס נוכחות ורישום שעות העבודה כנדרש (למעט בעובדים במעמד חריג).

בבית הדין האזורי לעבודה[2] נדון מקרה בו עתר עובד שפוטר לאחר 2 שנות עבודה לקבלת גמול שעות נוספות בסכום של כ-117,000 ₪. התברר כי הצדדים בתחילת הדרך הסכימו על אופן תשלום שעות נוספות גלובלי. בפועל קיבל העובד/התובע תשלום בגין רכיב שעות נוספות שוות ערך ל-37 שעות נוספות בתעריף של 125%. מהעדויות התחוור כי ברוב חודשי עבודתו עבד התובע שעות נוספות ואולם אלו הסתכמו בפחות מ-37 שעות. יוער, זכויותיו הסוציאליות של התובע, במקרה המסויים, לעניין הפרשות לפנסייה ולפיצויי פיטורים חושבו לפי השכר כולל התגמול בגין השעות הנוספות הגלובליות.

בית הדין האזורי דחה את תביעתו של העובד.

על פסיקתו זו של בית הדין האזורי הגיש העובד ערעור לבית הדין הארצי[3].

בית הדין הארצי ציין כי אמנם אפשרות תשלום "גמול שעות נוספות גלובלי" לא הוסדרה בחוק ואולם הפסיקה איפשרה מתכונת התקשרות ותשלום של שעות נוספות גלובליות בהתקיים מספר תנאים.

כללית קבע ביה"ד שמתכונת כאמור מותרת, ובלבד שלא תקופחנה זכויותיו של העובד. יש לבצע מעקב מידי חודש על היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, יש לוודא שהתשלום בעד השעות הנוספות שעבד העובד (נרשם בשורה נפרדת) והוא מגלם ממוצע שעות נוספות חודשי ומכסה את הסכום שהיה משולם אילו חושבו השעות הנוספות פרטנית.

בית הדין הארצי קבע בפסק דינו 5 תנאים המתירים שימוש במודל תשלום שעות נוספות גלובליות:

 1. צורת התשלום מניחה שסך שעות העבודה הנוספות בפועל מתוגמל במסגרת ובשעות הנוספות הגלובליות.
 2. צריכה להיות הסכמה ברורה בין הצדדים לאופן התקשרות שכזה.
 3. המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל וזאת "על מנת שאפשר יהיה לבחון באופן שוטף את הוגנותו של גמול השעות הנוספות הגלובלי".
 4. בתלוש השכר יש להפריד בין שכר היסוד/הרגיל לשכר בגין השעות הנוספות הגלובלי.
 5. כל אחד מרכיבי השכר (היסוד ובשעות הנוספות הגלובליות) כעומד בפני עצמו צריך לעמוד בדרישות החוק.

בית הדין מציין כי המודל כאמור מאפשר גמישות ומקנה יציבות גם כאשר קיימת תנודתיות בהיקף השעות הנוספות.

במקרה הקונקרטי הנ"ל נדחתה תביעתו של התובע. נקבע כי הנתבעת בהתנהלותה קיימה את חמשת התנאים הנדרשים ולכן עמדה בחובותיה. בית הדין קבע שבניגוד לטענתו של התובע "השעות הנוספות הגלובליות לא היה רכיב פיקטיבי" כמו כן נפסק שהעובדה שהמעסיקה ביצעה הפרשות סוציאליות גם בגין השעות הנוספות הגלובליות אינה מלמדת על היות אלה תשלומים פיקטיביים אלא על הסדר מיטיב בו נקטה הנתבעת למרות שלא היתה מחוייבת בכך.

אגב יצויין כי:

 • תשלום שעות נוספות גלובלי אינו פוטר את המעסיק מתשלום תוספות אחרות בהן הוא חב לפי כל דין.
 • אסורה העסקה של יותר מ-12 שעות ביום ואסורה העסקה של יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע.

תובנות

 • מודל תשלום גלובלי עבור שעות נוספות צריך שיהיה מוסכם בכתב, ברור ומודע לצדדים.
 • הסכם לתשלום שעות נוספות גלובליות צריך שישקף עבודה בשעות נוספות בפועל.
 • בתלוש השכר ירשם התשלום עבור שעות העבודה הרגילות ובנפרד התשלום בעד השעות הנוספות הגלובליות.
 • כאשר התשלום הגלובלי בעד שעות נוספות אינו משקף עבודה בפועל כי אז השכר יחשב שכר כולל וממנו נגזרות הזכויות הסוציאליות – פנסיה ופיצויי פיטורים.

 

-האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי-

 

[1] חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

[2] סע"ש 43864-11-12 ברד נ' קנסטו בע"מ

[3] ע"ע 23402-09-15 ברד נ' קסטו בע"מ

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.