הנחיות קבלת קהל, הגשת בקשות ומסמכים ברשות מקרקעי ישראל החל מיום 17.5.2020

לקראת חזרה לשגרה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות,  להלן הנחיות רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") בקשר עם קבלת קהל והגשת בקשות ומסמכים במשרדי הרשות.

ההנחיות נועדו לצורך הסדרת תהליך עבודה אשר יאפשר מתן שרות לקהל, תוך שמירת בריאותם ושלומם של קהל מבקשי השרות  כמו גם עובדי הרשות (והכל תוך עמידה בהוראות תקן התו הסגול של השירות הציבורי, בהתאמות הנדרשות לרשות

 1. אופן הגשת בקשות לרמ"י

  כלל הבקשות לרשות יוגשו באמצעות יישום "פניות בדיגיטל", על פי המתווה כדלקמן:
  1. שמאיםבעלי כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי שומה ובצירוף צילום של תעודת זהות, תעודת שמאי, וצילום של כרטיס החכם. 
  2. אדריכליםבעלי כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי רישוי/תכנון ובצירוף צילום תעודת זהות, וצילום של הכרטיס החכם. 
  3. חברותבעלות כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי אכלוס משתכנים, במתכונת בה הם הוגשו עד כה. חוזים לחתימה בסיום התהליך ניתן להגיש  ביישום פניות בדיגיטל  ובצרוף צילום של הכרטיס החכם.
  4. עורכי דין– עד לקבלת מסמכים בהליך דיגיטלי, לבקשות שיוגשו על ידי עורכי דין יצורפו המסמכים הבאים:
   1. כתב הצהרה בנוסח המצב במסגרתו מצהיר עוה"ד כי בידיו המסמכים המקוריים.
   2. העתק צילומי של רישיון עורך דין (לשכת עורכי הדין בישראל).
   3. העתק צילומי של תעודת זהות.
   4. עתק צילומי של כרטיס חכם, אשר הונפק והותקן על ידי חברת Comsing או personal ID  בלבד.
   5. רמ"י משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (ייפוי כוח וכד'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. יודגש כי עצם השהיית הדרישה כרגע למסמכים מקוריים אין בה כדי לבטל הדרישה להמצאת העתקי כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל.
   6. על אף האמור לעיל, השהיית הדרישה למסמכים מקוריים לא תחול ביחס למסמכים שעניינם בהליכים משפטיים לרבות: צו עיקול, צו ביטול עיקול, פס"ד, צו מינוי כונס/מפרק/נאמן, ייפוי כוח וכיוצ"ב. ביחס לאלה נדרש להמציא מסמך מקורי. 
   7. בהתאם לשיקול דעת יועץ משפטי ברשות, ינקטו אמצעי זיהוי נוספים לרבות וידוא טלפוני עם עוה"ד ועוד.
   8. לקוחות שאינם נמנים על האוכלוסיות המוצגות בסעיפים 1.4-1.1 יגישו בקשותיהם  לרשות רק בהליך מקוון. טפסי הבקשה והמסמכים הנלווים יוגשו דרך אתר  הרשות, באמצעות יישום "פניות בדיגיטל". אם יידרשו מסמכי מקור, תימסר ללקוחות הודעה על כך וניתן יהיה לשלחם או להגישם בעמדות המודיעין במרחבי הרשות. יובהר כי למרות המפורט בטפסי הבקשה בקשר עם הגשת מסמכי מקור, ניתן להגיש העתקים כפי שפורט לעיל. 
   9. מענה לבקשה יישלח לפונה בדואר ובדואר אלקטרוני, ויתועד גם בתיק/ חוזה.
 2. תהליכי מתן אישורי זכויות/מתן הודעה על רישום זכות בנכס, העברת זכויות, משכנתאות וסילוקן, תהליכי אכלוס משתכנים חתימה על חוזים או שטרות ימשיכו להתבצע באופן מקוון, וללא צורך בהתייצבות הלקוחות.

 3. עמדות מודיעין במרחבים וקבלת מסמכים ומסירתם
  1. ככלל יש להעדיף מסירה וקבלה של מסמכים בצורה מקוונת.
  2. ניתן יהיה להגיש מסמכים גם בעמדות המודיעין במרחבי הרשות.
  3. ניתן יהיה בתיאום מראש לקבל מסמכים מהרשות בעמדות המודיעין.

תהליכים לגביהם לא תתקיים קבלת קהל:

 1. אישורי זכויות / הודעה על רישום זכויות
 2. התחייבויות לרישום משכנתא וביטולה.
 3. ביטול צווי עיקול פרטניים/רישום וביטול צווים משפטיים.
 4. חתימה על תוכנית להיתר בניה לאחר קבלת הודעה על תשלום דמי היתר.
 5. חידוש חוזה חכירה בניה רוויה/תקנה.
 6. מידע כללי- תשובות לשאלות כלליות
 7. הפקת הודעה לוועדה המקומית לזכאי לבעלות ללא תמורה או למי שרכש בעלות בתמורה.
 8. העברת זכויות בחכירה מהוונת / העברת זכויות בחוזה מכר.
 9. רישום בית משותף.
 10. טיפול בתוכניות להיתר בניה במגורים ותעסוקה ללא תשלום ובהסכמי פיתוח בבניה או במקרים בנכסים בהם התשלום על פי טבלת ערכי קרקע.
 11. הפקת הצעה לרכישת בעלות בתמורה עפ"י טבלה.
 12. פרצלציה
 13. אכלוס משתכנים
 14. העברת זכויות לא מהוונת במגורים (חייבים), בכפוף להסדרת החוב.
 15. מעבר לחוזה חכירה בבניה נמוכה (אם עמד במועדי הפיתוח).
 16. אורכות להסכם פיתוח / להארכת מועדי בניה בהסכם חכירה בבניה הנמוכה
 17. טיפול בתוכניות לתוספת בניה במגורים ותעסוקה בתשלום על פי שומה
 18. הפקת הצעה לרכישת בעלות בתמורה עפ"י שומה כולל ו. פטור
 19. חישוב דמי היוון – תעסוקה כולל ועדת פטור
 1. תהליכים לגביהם תתאפשר קבלת קהל בתיאום מראש עם המרחב, על פי שיקול דעת גורם מטפל
  1. קבלת הקהל תתבצע בהתאם לפניית לקוח במערכת פניות בדיגיטל ובהתאם לסדרי עדיפויות שיקבעו ע"י הגורם האחראי במרחב. הגורם הרלבנטי אשר יבחן את הבקשה לפגישה יבחן בין היתר את נחיצותה של הפגישה בשים לב למועד הגשת הבקשה ולמטרות הפגישה.
  2. ייבחנו דרכים חלופיות לפגישה כגון שיחה טלפונית מפגש zoom  ועוד.
  3. להלן התהליכים הרלוונטיים לעניין זימוני תור:
   1. הקצאת קרקע במכרז למטרת מגורים, תעסוקה.
   2. הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מגורים, תעסוקה, חקלאות, צורכי ציבור.
   3. עסקות פיצול מגרש/שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני.
   4. עסקות שימוש חורג בנכסי תעסוקה.
   5. עסקות העברת בעלות בתמורה בנכסי תעסוקה ובנכסי מגורים מעל 1 דונם.
   6. אורכות להסכם פיתוח/הארכת מועדי בניה בהסכם חכירה בנכסי מגורים בבניה רוויה ובנכסי תעסוקה.
   7. חידוש חוזה חכירה בנכסי תעסוקה.
   8. מגזר חקלאי – עסקות פל"ח, שיוך, משבצת, הרחבות, איוש נחלה, הסדרת משבצת קיבוץ/מושב שיתופי, משקי עזר, בתי ספר חקלאים, תעסוקה במשבצת, שימושים חורגים, חכירה לדורות במושבים ובקיבוצים, הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר, שינוי יעוד בקרקע חקלאית.
   9. מגזר חקלאי – כל פעולות תחזוקת החוזה (משבצת, נחלה, משק עזר, שטחי עיבוד, מטעים).
   10. העברת זכויות לא מהוונת – תעסוקה

לשירות הגולשים בפניות מקוונות לרמ"י בערוץ הדיגיטל

לשירותכם יישום מקוון לשליחת פניות דיגיטליות בנושאים הקשורים לפעילות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

תוכלו לפנות בנושאים כגון העברת זכויות בנכס, אישור זכויות, משכנתאות, בעלות ורישום, מכרזי מקרקעין, היוון, נהלים, פניות בנוגע לאתר, שאלות כלליות ועוד. 

לעת הזאת יטופלו בקשות כאמור בהנחיות העבודה לציבור במתכונת חירום, מבוקש לא להגיש בקשות אחרות.

לתשומת לבכם,

 • בקשה לקבלת אישור זכויות או הודעה על "רישום זכויות בנכס" עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) יש להגיש הבקשה באמצעות יישום בקשה לאישור זכויות. פניה בדיגיטל תהיה רק ביחס לנכסים לגביהם לא ניתן לפנות באמצעות יישום בקשה לאישור זכויות.
 • לא ניתן להגיש ביישום זה בקשה לרישום או לביטול צווים שיפוטיים.
 • ניתן לצרף קבצים לפנייתכם, אך לצורך ביצוע פעולות בנכס עליכם להעביר לרמ"י את הטפסים המקוריים.
 • אם יש לכם נכס הרשום ברמ"י, אנא מלאו את מספר התיק ופרטי הנכס במקום המיועד לכך לצורך זירוז הטיפול בפנייתכם.
 • ניתן לפנות למוקד ה​טלפוני​ בכל נושא בטלפון *5575 / 03-9533333 או בצ​'אט.
 • מכתבי תשובה שיש בהם מידע פרטי לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, יישלחו בדואר ויימסרו רק לבעלי הזכויות או לבאי כוחם.

 מצ"ב הקישור :  https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=ktovlanu%40land.gov.il

פריטים קשורים

 • אפליית המגזר החקלאי בהקניית בעלות באזורי עדיפות / בועז מקלר רו"ח

  הליך העברת הבעלות בקרקע משמעו הינתקות מוחלטת מרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) בכל המשתמע מכך. בין היתר, פטור מתשלומים כלשהם לרמ"י: דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר וכו'. זכות הבעלות הינה הזכות החזקה ביותר (מכוחה ניתן לבצע כל פעולה פיזית או משפטית בקרקע ללא צורך בהסכמת רמ"י).

  על פי הוראות הרפורמה במקרקעי ישראל (פרק 5.1 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) בבניית צמודת קרקע למטרת מגורים עד 3 דונמים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות הקניית הבעלות היא ללא תשלום.

 • נחלה או משק עזר? - ניתוח משפטי וכלכלי / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

  פעמים רבות אנו נשאלים בפגישות ייעוץ - מה ההבדל בין נחלה למשק עזר?

  אדם מן הישוב ואף זה המתגורר במושב, פעמים רבות יתקשה להבחין במבט "חיצוני" בהבדלים המהותיים הקיימים בין משקי עזר לנחלות, שכן במבט חטוף נכסים אלה נראים דומים ואף שטחם לעיתים זהה, לרבות מס' יחידות הדיור שניתן לבנות עליהם. אך בכל הקשור להחלטות רמ"י החלות על נכסים אלו הפערים הם מהותיים.

  רוכש המבקש לבחור בין נחלה למשק עזר, נדרש להכיר לעומק את ההחלטות החלות על משקי עזר ועל נחלות על מנת לעמוד על הפערים המשפטיים, הכלכליים, המיסויים והתכנוניים שקיימים בין נכסים אלו, שמשפיעים השפעה ישירה על שווי הנכס ועל אפשרויות הניצול שלו לאחר הרכישה ובהתאם לכך לקבל את ההחלטה הגורלית - האם לרכוש נחלה או משק עזר?!

  בכדי להעמיק את הדיון ועל מנת שנוכל להגיע למסקנה המתבקשת בסופו של מאמר זה - כי יש לערוך שיוון זכויות בין משקי עזר ונחלות ולהתאים את ההחלטות החלות על משקי עזר בכל הקשור לגודל חלקת המגורים וגובה דמי ההיוון לאלו החלות על נחלות ומנגד להתאים את ההחלטות החלות על נחלות לאלו החלות על משקי עזר בכל הקשור לחובת ההתגוררות, השכרה ורישום ע"ש מספר יורשים - נביא ניתוח של ההוראות המרכזיות החלות על נחלות בפרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות המועצה ובנוהל עבודה B38.04 ואלו החלות על משקי עזר בפרק משנה 8.14 לקובץ החלטות המועצה ובנוהל עבודה B37.09 (הערה - הנוהל ביחס למשקי עזר עודכן ופורסם ביום 23.5.2021 ובעניין זה נביא הרחבה במאמר נפרד).

 • תוספות בניה למגורים וחקלאי בנחלות / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

  נוהל עבודה  B 37.15 - תוספות בניה במגזר החקלאי - מגורים ומבנים חקלאיים בנחלה: ביום 30.5.2021 פורסם נוהל עבודה חדש בנושא תוספות בניה למגורים ולמבנים חקלאיים בנחלות.

  החידושים בנוהל העבודה:

  1. הצורך באישור האגודה ליח"ד רביעית ואילך.
  2. תוספת בניה במסלול "דמי חכירה" תהיה ללא הפרשת חלף היטל השבחה.
  3. פטור מתשלום לאנשים עם מוגבלויות.     
 • עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
  החל מיום רביעי 05.05.2021 תתחדש קבלת הקהל ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בזימון תור מראש בלבד במקביל להשקת שירות חדש - זימון פגישה טלפונית/זום.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237